Ndërtimet dhe Real Estate

Tregu I ndërtimit në CEE

Rajoni CEE ka numrin më të lartë të projekteve të ndërtimit aktive në krahasim me tregjet e zhvilluara perëndimore.

Për shembull, shumica e vendeve të EQL  në vitin 1991 ishin pa qendra tregtare, ndërsa qytetet perëndimore të barabarta në madhësi kishin 20 qendra të tilla tregtare. Sot qyteti I CEE mund të ketë ndërtuar 10 qendra të tilla, por ajo do të vazhdojë të ndërtojë 10 më shumë, ndërsa qyteti perëndimor mund të ndërtojë vetëm një më shumë.

Gjatë periudhës 2009-2010 ndërtimet në EQL në kantierët komercial pothuajse janë ndalur për shkak të krizës bankare globale, por ndërtimet në projektet e infrastrukturës që kishin financim afatgjatë të BE-së vazhduan. Tregjet e ndërtimit në lindje, kanë vazhduar të nxitur dhe nga nxjerrja e hidrokarbureve dhe e mineraleve

Në vitin 2013, ndërtimi në projekte komerciale ka rinisur dhe projektet infrastrukturore vazhdojnë, kështu dhe në gjithë CEE është një treg sigurimesh të ndërtimeve në rritje.

Rreziqet e sigurimeve inxhinjerike në CEE

Pre-risks:

Në EQL investitorët e ndërtimeve dhe zhvillimeve të pronës përballen me rreziqeve të ndryshme, pjesërisht për shkak të krijimit të legjislacionit në kohët e fundit dhe veçanërisht të drejtave të pronësisë të tokës. Investitorët e kujdesshëm mbulohen me sigurimet si në vijim:

Sigurimi nga rreziku politik – ky mbulim, siguron kryesisht kundër konfiskimit të investimeve nga qeveria, një rrezik që e hasim në tregjet më të reja, ku Qeveria operon ende me rregulla më të pavarura të ligjit, p.sh. Bjellorusia.

Title Insurance – është kryesisht një produkt i zhvilluar dhe shitur në Shtetet e Bashkuara, si rezultat i një mangësije të dyshuar krahasuese të të dhënave të tokës në atë vend. Ajo ka për qëllim për të mbrojtur pronarin apo interesin financiar të huadhënësve në pronën e paluajtshme kundër humbjes për shkak të defekteve të titullit ose çështjeve të tjera.

MAI CEE vendos këto lloje të sigurimeve për klientët e saj të zhvillimit të pronës në të gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore.

Risku Operacional :

Gjatë periudhës së ndërtimit ka disa rreziqe që duhen mbuluar, si vijon:

Sigurimi “Constructors All Risk”- standardi i sigurimit të ndërtimit përfshin dëmtimin e pronës, Përgjegjësinë e përgjithshme dhe sigurimin e makinerive dhe pajisjeve – ajo mund të blihet nga ndërtuesi apo pronari – ne i këshillojmë klientët tanë pronarë për ta blerë këtë mbulim, sepse ndërtuesit e EQL shpesh blejnë polica me kushte të kufizuara, dhe dështojnë për të paguar këstet e primit, kështu që programet e pronarit japin më shumë kontroll dhe siguri për të gjithë.

Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale – sigurimi i ndërtimit mund të japë disa mbulime profesionale të kufizuara të sigurimit, prandaj arkitektët, menaxherët e projektit dhe ndërtuesit të gjithë duhet të blejnë sigurim profesional, dhe në EQL ata zakonisht nuk e bëjnë këtë – ne sigurohemi që ky mbulim të blihet për të mbrojtur klientët tanë pronarë.

Sigurimet Financiare – Ndërtuesit zakonisht kanë të nevojshme për të blerë Sigurim apo garanci kontrate ose të tjera, dhe ky product është i limituar në shumicën e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, ne mund ta ofrojme këtë mbulim.

MAI CEE ka ndërtuar një praktikë pune solide mbi pasuritë e patundshme dhe të ndërtimin, me kompanitë dhe investitorët që kërkojnë të përfitojnë nga mundësitë në dispozicion brenda rajonin të EQL si nga blerjet, zhvillimet dhe projektet e infrastrukturës.

MAI CEE ka kontakt të ngushtë me tregjet e saj të vendit duke na dhënë një aftësi unike për të ofruar këshillime dhe mbështetje për klientët që investojnë në rajon dhe për të mbuluar rrezikun e tyre, nëse garancitë e shitësit “janë të pavlefshme”.