Prona Komerciale

MAI është ndërmjetësi i sigurimit të pronës në rajonin e EQL për mbi 25 vjet, dhe ka ndërtuar një portofol ekselence të klientëve duke filluar nga individë privatë e biznese lokale të kompanive globale që kërkojnë mbulimin e investimeve të tyre në rajon.

Në kuadrin e investimeve perëndimore në rreziqet e pronës komerciale në CEE, MAI CEE aktualisht trajton një portofol prej 12 billion euro pjesë e 130 billion € të investuar në Evropën Qendrore dhe Lindore 2000-2010.

Sigurimi i pronës komerciale

Për sigurimin e pronës komerciale,sigurimet kryesore janë ai i Pronës, Ndërprerjes së Biznesit, Humbja e Qirasë dhe sigurimit të përgjegjësisë.

Një faktor specifik i tregjeve në zhvillim është se si siguruesit lokale dhe ata në pronësi të ndërkombëtarëve në territoret e EQL ofrojnë kushte shumë të kufizuara sigurimesh se në Evropën Perëndimore, dhe për këtë arsye MAI CEE ka ndertuar klauzola dhe shtojca të ndryshme në kontratat e sigurimit dhe i ka para-dakorduar me siguruesit në EQL, ndryshime të cilat i ofrojnë klientëve të MAI CEE një mbulim më të gjerë dhe më të plotë të sigurimit se sa është zakonisht në dispozicion nga tregu.

Sigurimi i qiramarrësve

Një çështje kyçe për pronarët e pronës komerciale në EQL është se qiramarrësit në EQL blejnë më pak sigurime, dhe shpesh do të blejnë vetëm kur janë të detyruar për ta bërë këtë. Kjo çon në probleme kur ka dëme, si në qoftë se qiramarrësit e EQL janë të pasiguruar (sikur shpesh ndodh), ata kanë më shumë gjasa për të kërkuar dëmshpërblim nga pronari i pronës, plus në qoftë se ata nuk e kanë blerë sigurim të Ndërprerjes së Biznesit ata kanë më shumë gjasa për të falimentuar dhe të bëhen një borxh i keq për qiradhënësit.

MAI CEE ka zhvilluar për këtë “programe për qiramarrësit”, ku ai këshillon në klauzolat e sigurimit të qiramarrësit në marrëveshjet e qiramarrësit për qiradhënësit, ajo kontrollon sigurimet e qiramarrësit në emër të qiradhënësit për të siguruar nëse janë paguar dhe janë blerë në mënyrë korrekte, dhe kjo ka krijuar produkte të sigurimit me kosto të ulët të cilat ajo ia ofron qiramarrësve në emër të qiradhënësit, si “programe afiniteti”.

Sigurimi i pronës private

Për sigurimin e pronës private, formulimi i policave në EQL është gjithashtu ende shumë i kufizuar, dhe ka shumë pak sigurime “All risk”. MAI CEE punon me bankat dhe kompanitë e lizingut për portofolet e mëdha të pronës private, për të zhvilluar dhe përmirësuar mbulimin e sigurimeve të pronës private që ata ofrojnë.

Çështja tjetër për sigurimin e pronës private është mungesa e mbulimit në dispozicion në Evropën Qendrore dhe Lindore për disa vepra arti me vlerë të lartë, përfshirë artet e bukura dhe stolitë. Përsëri MAI CEE ka zhvilluar një produkt me vlerë të lartë për klientët e saj, i cili lejon që këto rreziqe të mbulohen.

Gjatë gjithë kohës ne punojmë shumë ngushtë me sigurues lokalë dhe ndërkombëtare për të siguruar kushtet optimale, qoftë për një vend të vetëm apo per vendosje multi-rajonale.